คำถามที่พบบ่อย

SUT X-Lane คืออะไร ?

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับผู้เรียนบุคคลภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ รับสัมฤทธิบัตร และสะสมหน่วยกิตในการเรียนระดับปริญญา โดยมีรูปแบบให้เรียนรู้รายวิชาหรือชุดวิชาของหลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์

SUT X-Lane มีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือไม่ ?

มีทั้งรูปแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการสอบวัดผลเพื่อรับสัมฤทธิบัตร และค่าธรรมเนียมการสอบวัดผลเพื่อสะสมคลังหน่วยกิต

SUT X-Lane เปิดสำหรับกลุ่มบุคคลใดเรียน ?

ผู้เรียนบุคคลภายนอกที่ต้องการ Upskill/Reskill เพื่อพัฒนาทักษะเดิมหรือเสริมสร้างทักษะใหม่ให้กับตนเอง ผู้ที่ต้องการสัมฤทธิบัตรแสดงสมรรถนะเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง และผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตเข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาตรี โท หรือ เอก

SUT X-Lane มีคอร์สด้านใดบ้าง ?

มีคอร์สเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ เช่น ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม ทันตแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

หากต้องการเข้าเรียนต้องทำอย่างไร ?

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบ จากนั้นเลือกคอร์สที่ต้องการเรียน บางคอร์สมีค่าใช้จ่าย บางคอร์สจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการรับสัมฤทธิบัตรจึงจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบและออกสัมฤทธิบัตร และหากต้องการสะสมเข้าคลังหน่วยกิตจึงเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเก็บหน่วยกิตเข้าระบบ

ใช้เวลาเรียนแต่ละคอร์สกี่เดือน ?

ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและกิจกรรมของแต่ละคอร์สที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนรู้จนครบตามวัตถุประสงค์ โดยคอร์สแบบ self-paced สามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ส่วนคอร์สแบบ instructor-paced สามารถเข้าศึกษาได้ตามรอบเวลาที่ผู้สอนกำหนดซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า

คอร์สที่เก็บหน่วยกิตสามารถนำไปใช้กับระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ได้หรือไม่ ? ใช้กับมหาวิทยาลัยอะไรได้บ้าง ?

แต่ละคอร์สจะให้รายละเอียดว่าสามารถสะสมเข้าคลังหน่วยกิตตามหลักสูตรใด ระดับการศึกษาใด โดยปัจจุบันสามารถสะสมคลังหน่วยกิตได้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ในอนาคตจะขยายจนครบทุกระดับ และหลักสูตร

เรียนจบแล้วจะรับใบ Certificate ได้อย่างไร ?

จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดผลและต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละคอร์สจึงจะได้รับสัมฤทธิบัตร

สอบรับใบ Certificate ได้กี่ครั้ง ในกรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน ?

สามารถสอบรับใบ Certificate ได้ไม่จำกัดแต่จะต้องเสียชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดผลแต่ละครั้ง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหน ?

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 0-4422-5759
LINE: @sutelearning
Email: elearning@sut.ac.th
Website : แนะนำระบบ SUT X-Lane